Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Generalforsamlingen marts 2023 ]
  

Ledelsesberetning

Det vigtigste for bestyrelsen er altid at kunne levere vand (høj driftsstabilitet), og at vandet har en god kvalitet. Vandkvaliteten er fin. Alle vore analyser viser vi overholder alle kravværdierne. Vores driftsstabiliteten har også været 100% i 2022. Vandværket har kørt alle dage og alle timer i 2022. Vi har de sædvanlige situationer, hvor vi må afbryde for mindre områder pga. ledningsbrud. Vi forsøger altid at annoncere sådanne tiltag via Facebook – hvis det er muligt. Så bestyrelsen mener vores vigtigste mål er opfyldt – vi levere god kvalitet og vi leverer altid vand.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2022 og har løbende intern dialog, mest via mails.

Vi fik i 2022 etableret en målerbrønd/sektionsbrønd på Teglparken (tæt ved indkørslen til Island). Denne sektionsmåler måler vandforbruget for Skovparken, Skovgade og de tilhørende gader, Nyvej, Engvej og Fyrtårnsvej. Den viser helt klart for os, at det største faktuelle ledningstab er inden for disse gader, og det er i dette område bestyrelsen vil koncentrere sin indsats for renovering af ledningsnettet. Specielt Engvej og Fyrtårnsvej har bestyrelsen en begrundet mistanke om, at ledningerne trænger til udskiftning.

Vi har dog ikke midler til at klare det hele på én gang, så det bliver en investering over de kommende år. Vi er dog ramt af, at alle gravemestre og vores VVS mester, er hårdt belastet af, at mange skal på fjernvarme-nettet pga. energikrisen, så vi må desværre konstatere at vi er nedprioriteret.

Energikrisen rammer os også på omkostningerne, og specielt elforbruget er kraftigt stigende i 2022. Vi har dog foretaget forskellige tiltag på vandværket, som gør, at vi tror stigningen er stagneret.

Vi har foretaget en større renovering på selve vandværket. Den ene af vore 2 vandtanke (råvandstanken) er blevet ny-renoveret med nye stål-rør til beluftning og alle fuger er udskiftet. Arbejdet har været omfattende og kostet en del ressourcer i 2022, men nu har vi en tank som er klar til de næste 30-40 års drift.

Renoveringsarbejdet er overvejende udført af Silhorko, og på deres anbefaling har vi en periode haft installeret et UV Filteranlæg, så vores vandkvalitet hele tiden kunne overholde kravene. Filteret har fungeret så godt, at bestyrelsen har besluttet at investere i et permanent UV Filter. Ikke et filter der skal bruges aktivt, men et filter som er klar til en evt. nødsituation, og dermed undgår vi et evt. kogepåbud.

Vi er stadig godt tilfreds med de nye fjernaflæste forbrugsmålere. Vi har stor succes med den løbende overvågning og kontrolmulighederne. Også i 2022 har vi flere gange haft direkte kontakt med forbrugere som har haft et for stort vandforbrug, og oftest, når vi kontakter dem, er de ikke klar over at de har udfordringer med deres installationer i deres bolig.

Det er stadig muligt at forbrugerne kan købe et display som elektronisk kan overvåge vandforbruget evt. lækager. Bestyrelsen håber stadig på at specielt sommerhusejerne har lyst til at investere i sådanne display, men ellers er det altid positivt når vore medlemmer holder øje med deres vandforbrug.

Det økonomiske resultat er tilfredsstillende. De planlagte budgetter er pænt overhold, bortset fra at el-udgifterne er steget, til gengæld har vi udsat omkostninger til ledningsregistring. Som mange andre er vi også ramt af store kursfald på vore investeringsbeviser. Set over flere år har vi dog ikke voldsomme tab, og det positive er jo, at vi igen får rente på indlånskonti. Bestyrelsen indstiller til uændrede takster for 2023 i forhold til 2022.

 

REGNSKAB 2022 og BUDGET 2023
 

Nettoomsætning:     Budget 2023 2022 Budget 2022
               
Salg af vand        kr        450  kr          441  kr          460
Målerleje        kr        123  kr          123  kr          123
Faste afgifter        kr        790  kr          790  kr          790
Andre indtægter        kr          -    kr           -    kr           -  
Gebyropkrævninger      kr          10  kr           19  kr           10
Årets under/over-dækning      kr       (150)  kr          (58)  kr        (150)
               
Netteomsætning i alt      kr     1.223  kr       1.315  kr       1.233
               
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:      
               
Reparation og vedligehold, VV    kr        100  kr          136  kr          100
Reparation og vedligehold, Stophaner    kr        100  kr           52  kr          100
Reparation og vedligeholdelse, Brud mv.  kr        160  kr          101  kr          180
Elektricitet        kr        120  kr          132  kr           60
Målekontrol/udskiftning      kr          15  kr             9  kr           10
Lækagesporring        kr          20  kr             1  kr           20
Afskrivning på bygninger m.m.    kr          12  kr           12  kr           12
Afskrivning på ledningsnet og installationer  kr        290  kr          322  kr          330
Vandanalyser        kr          25  kr           26  kr           30
Afgift af ledningstab      kr          -    kr           24  kr           -  
Løn til bestyrer og medhjælp    kr          52  kr           50  kr           49
Ledningsregistrering      kr          50  kr           -    kr           50
Værktøj og Benzin m.v.      kr            1  kr           -    kr             1
               
Driftsudgifter i alt      kr        945  kr          865  kr          942
               
Dækningsbidrag        kr        278  kr          450  kr          291
               
Andre driftsindtægter (Salg af måleraflæsn.)  kr          32  kr           32  kr           31
               
Andre eksterne omkostninger:        
               
Løn til formand og kontorpersonale    kr        100  kr           98  kr           98
Bestyrelseshonorar      kr          30  kr           23  kr           30
Regulering af feriepengehensættelse    kr          -    kr           -    kr           -  
Kontorhold        kr            8  kr           11  kr             8
Telefon og Internet      kr          10  kr           10  kr           12
Teknisk bistand        kr          -    kr           -    kr           -  
Revision          kr          21  kr           21  kr           20
Forsikringer        kr            9  kr             9  kr             9
Kontorleje        kr          24  kr           24  kr           24
Kontingenter og abonnementer    kr          16  kr           16  kr           16
IT Driftsudgifter        kr          66  kr           66  kr           60
P.B.S. udgifter        kr          12  kr           12  kr           10
Porto og gebyrer        kr            6  kr             5  kr             6
Generalforsamling        kr            3  kr             2  kr             3
Mødeudgifter        kr            8  kr           10  kr             8
Repræsentation        kr            6  kr             4  kr             6
Kørselsudgifter        kr            2  kr           -    kr             2
Småinventar, administration      kr            3  kr           -    kr             5
Tab på debitorer        kr          -    kr           -    kr           -  
Diverse udgifter        kr          -    kr           (8)  kr           -  
               
Andre eksterne omkostninger i alt    kr        324  kr          303  kr          317
               
Driftsresultat før finansielle poster     kr         (14)  kr          179  kr             5
               
Finansielle indtægter      kr          14  kr             3  kr           -  
Finansielle omkostninger      kr          -    kr        (182)  kr           (5)
               
ÅRETS RESULTAT      kr          -    kr           -    kr           -  

 

 

 


 

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top