Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Generalforsamlingen marts 2024 ]
  

Ledelsesberetning

Det vigtigste for bestyrelsen er altid at kunne levere vand (høj driftsstabilitet), og at vandet har en god kvalitet. Vandkvaliteten er fin. Alle vore analyser viser vi overholder alle kravværdierne. Vores driftsstabiliteten har også været 100% i 2023. Vandværket har kørt alle dage og alle timer i 2023. Vi har de sædvanlige situationer, hvor vi må afbryde for mindre områder pga. ledningsbrud. Vi forsøger altid at annoncere sådanne tiltag via Facebook – hvis det er muligt. Så bestyrelsen mener vores vigtigste mål er opfyldt – vi levere god kvalitet og vi leverer altid vand.

Bestyrelsen har afholdt 3 bestyrelsesmøder i 2023 og har løbende intern dialog, mest via mails.

Vi fik i 2023 ny-etableret indhegning ved vandværket. Vi fik flyttet hegnet ud i skelkant og der er installeret en ny elektrisk port. Samtidig fik vi lagt nyt belægning i indkørslen og hele VV-området har fået et kosmetisk løft. Vi har etableret nogle områder på VV grunden der ikke klippes græs, for at højne Bio-diversiteten. På selve vandværket har vi fået installeret et UV Filter. Ikke et filter der skal bruges aktivt, men et filter vi skal bruge i forbindelse med en større renovering vi står foran.

I 2022 startede vi en større renovering på selve vandværket. Den ene af vore 2 vandtanke (råvandstanken) er blevet ny-renoveret med nye stål-rør til beluftning og alle fuger er udskiftet. Nu står vi foran at skal skifte de 2 tryk-filtre. De har kørt i drift siden 1985 hvor Vandværket blev bygget, og Silhorko (vores serviceleverandør) siger at filtrene trænger til udskiftning. De nye filtre, der formentligt kommer i 2024, er noget mindre, til gengæld bliver der installeret 4 filtre i stedet for 2, således at vandværket er endnu mere driftssikker. Vi laver et såkaldt dobbelt/parallelt produktionsanlæg, således at der principielt er 2 vandværker i samme bygning, der kan producere vand - hver for sig.

Vi er stadig godt tilfreds med de nye fjernaflæste forbrugsmålere. Vi har stor succes med den løbende overvågning og kontrolmulighederne. Også i 2023 har vi flere gange haft direkte kontakt med forbrugere som har haft et for stort vandforbrug, og oftest, når vi kontakter dem, er de ikke klar over at de har udfordringer med deres installationer i deres bolig.

I det sidste kvartal i 2023 gik vi i gang med renovering af Fyrtårnsvej-ledningen. Et arbejde vi længe har planlagt, og som formentligt er afsluttet her i starten af 2024. Så må vi se om hvornår der er midler til at gå videre med Engvej ledningen der også trænger til udskiftning.

På Rendbjergvej blev bestyrelsen pålagt en større renovering vi ikke havde planlagt. Det var Sønderborg Kommune som ville have flyttet en ledning midlertidig. Bestyrelsen besluttede at skifte ca. 200 meter hovedledning ved denne lejlighed, idet vi har en formodning om at den gamle ledning var i dårlig forfatning. Også dette arbejde vil være afsluttet i starten af 2024.

Det økonomiske resultat er, trods diverse udfordringer, tilfredsstillende. De planlagte budgetter er pænt overhold. Vi må dog konstatere at der sælges ikke så meget vand til vore storforbrugere som tidligere. Matzen’s Teglværk og Rendbjerghjemmet har begge foretaget dispositioner som gør at deres vandforbrug er stærkt faldende. Det er rent samfundsmæssigt absolut den rigtige retning, men det betyder desværre at vi må sætte vores takster op, for at vi kan få dækket de nødvendige omkostninger.

 

REGNSKAB 2023 og BUDGET 2024
 

Nettoomsætning:       Budget 2024   2023
                 
Salg af vand          kr        430    kr          395
Målerleje          kr        123    kr          123
Faste afgifter          kr        840    kr          790
Andre indtægter          kr          -      kr           -  
Gebyropkrævninger        kr          16    kr           20
Årets under/over-dækning        kr       (150)    kr        (236)
                 
Netteomsætning i alt        kr     1.259 115%  kr       1.092
                 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:        
                 
Reparation og vedligehold, VV      kr        100    kr          223
Reparation og vedligehold, Stophaner      kr        100    kr           52
Reparation og vedligeholdelse, Brud mv.    kr        160    kr          140
Elektricitet          kr        100    kr           63
Målekontrol/udskiftning        kr          15    kr             3
Lækagesporring          kr          10    kr           -  
Afskrivning på bygninger m.m.      kr          12    kr           12
Afskrivning på ledningsnet og installationer    kr        370    kr          317
Vandanalyser          kr          25    kr           19
Afgift af ledningstab        kr          -      kr           29
Løn til bestyrer og medhjælp      kr          53    kr           52
Ledningsregistrering        kr          40    kr             4
Værktøj og Benzin m.v.        kr            1    kr           -  
                 
Driftsudgifter i alt        kr        986 108%  kr          914
                 
Dækningsbidrag          kr        273 153%  kr          178
                 
Andre driftsindtægter (Salg af måleraflæsn.)    kr          35    kr           35
                 
Andre eksterne omkostninger:          
                 
Løn til formand og kontorpersonale      kr        101    kr          100
Bestyrelseshonorar        kr          24    kr           26
Regulering af feriepengehensættelse      kr          -      kr           -  
Kontorhold          kr            8    kr             5
Telefon og Internet        kr          10    kr             9
Teknisk bistand          kr            6    kr             3
Revision            kr          23    kr           23
Forsikringer          kr          11    kr           11
Kontorleje          kr          24    kr           24
Kontingenter og abonnementer      kr          16    kr           10
IT Driftsudgifter          kr          66    kr           65
P.B.S. udgifter          kr          15    kr           13
Porto og gebyrer          kr          10    kr             9
Generalforsamling          kr            3    kr             3
Mødeudgifter          kr          10    kr           10
Repræsentation          kr            6    kr             2
Kørselsudgifter          kr            2    kr             7
Småinventar, administration        kr            3    kr           -  
Tab på debitorer          kr          -      kr             2
Diverse udgifter          kr          -      kr           15
                 
Andre eksterne omkostninger i alt      kr        338 100%  kr          337
                 
Driftsresultat før finansielle poster       kr         (30)    kr        (124)
                 
Finansielle indtægter        kr          30    kr          124
Finansielle omkostninger        kr          -      kr           -  
                 
ÅRETS RESULTAT        kr          -      kr           -  

 

 

 


 

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top