Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Generalforsamlingen marts 2019 ]
  

Ledelsesberetning

Det vigtigste for bestyrelsen er altid at kunne levere vand (høj driftsstabilitet), og at vandet har en god kvalitet. Vandkvaliteten er fin. Alle vore analyser viser vi overholder kravværdierne. Vi har også fået tjekket for den meget omtalte pesticid ”desphenyl-chloridazon”, som desværre har lukket mange vandværksboringer rundt omkring i landet. Vores driftsstabiliteten har været næsten 100% i 2018, bortset fra de sædvanlige situationer hvor vi må afbryde for mindre områder pga. ledningsbrud. Vi forsøger altid at annoncere sådanne tiltag via Facebook – hvis det er muligt.

Selve vandværket har igen været godt kørende i 2018 næsten uden driftsstop. Vi har i 2018 udskiftet vores styrings- og overvågningssystemer, idet det gamle system var 14 år gammelt. Leverandøren fandtes ikke mere, og der kunne ikke skaffes reservedele. Bestyrelsen besluttede derfor at udskifte eltavle, styringssystem og en række el-komponenter, således at driftsstabiliteten fortsat kan være høj nu og i fremtiden.

Bestyrelsen har afholdt en række bestyrelsesmøder, og vi har løbende diskuteret kortvarige og langvarige investeringer vi kigger ind i. Uanset hvad, må vi løbende prioritere opgaverne, idet vi ikke har midler til at igangsætte alle ønskede projekter på samme tid.

Et af de projekter bestyrelsen tidligere har prioriteret højt, og som netop blev afsluttet i starten af 2018, var investeringen i fjernaflæste forbrugsmålere. Alle har nu fået installeret den nye elektroniske Kamstrup måler. Vi har stor succes med den løbende overvågning og kontrolmulighederne. Nis Hansen har fået til opgave at aflæse målerne månedligt, og resultaterne har kommet flere af vore andelshavere til gode, når vi konstaterer brud i boligen, som umuligt var dukket frem, uden de nye målere.

Ledningsnettet giver os stadig nogle udfordringer – også i 2018. Bestyrelsen må desværre stadig konstatere, at ledningstabet er højt, men vi nærmer os et acceptabelt niveau. En af de udfordringer vi har, er at salg/forbrug af vand er faldende i Egernsund, og dermed bliver ledningstabet procentuelt for stort. Vi er i gang med flere tiltag for at komme ledningstabet til livs, men det tager tid. Vi skal hele tiden overveje om investeringerne kan betale sig i forhold til tabet. Vi har været heldig med antal af ledningsbrud – specielt i 2. halvdel af 2018.

Det økonomiske resultat er absolut tilfredsstillende. De planlagte budgetter er overholdt og vi har haft en rimelig opsparing til fremtidige investeringer vi planlægger. Desværre har vi (som de fleste pensionsopsparer kan genkende) været uheldige med afkast på vores værdipapirer i 2018 – det retter sig forhåbentligt her i 2019.

  

Nettoomsætning:     Budget 2019   2018
               
Salg af vand        kr        435    kr          442
Målerleje        kr        123    kr          123
Faste afgifter        kr        686    kr          686
Andre indtægter        kr          -      kr             3
Gebyropkrævninger      kr          10    kr           11
Årets under/over-dækning      kr       (150)    kr        (124)
               
Netteomsætning i alt      kr     1.104 97%  kr       1.141
               
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:      
               
Reparation og vedligehold, VV    kr        100    kr           19
Reparation og vedligehold, Stophaner    kr        100    kr          172
Reparation og vedligeholdelse, Brud mv.  kr        200    kr          197
Løn vedr. reparation og vedligehold    kr          10    kr           -  
Elektricitet        kr          46    kr           47
Målekontrol/udskiftning      kr            5    kr             8
Lækagesporring        kr          25    kr           13
Afskrivning på bygninger m.m.    kr          12    kr           12
Afskrivning på ledningsnet og installationer  kr        330    kr          322
Vandanalyser        kr          20    kr           12
Afgift af ledningstab      kr          -      kr           22
Løn til bestyrer og medhjælp    kr          42    kr           39
Ledningsregistrering      kr          10    kr             7
Værktøj og Benzin m.v.      kr            1    kr             1
               
Driftsudgifter i alt      kr        901 103%  kr          871
               
Dækningsbidrag        kr        203 75%  kr          270
               
Andre driftsindtægter (Salg af måleraflæsn.)  kr          30    kr           30
               
Andre eksterne omkostninger:        
               
Løn til formand og kontorpersonale    kr          91    kr           91
Regulering af feriepengehensættelse    kr          -      kr             1
Kontorhold        kr          10    kr             2
Telefon og Internet      kr          20    kr           21
Revision          kr          18    kr           18
Kontorleje        kr          24    kr           24
Forsikringer        kr            6    kr             6
Kontingenter og abonnementer    kr          46    kr           46
P.B.S. udgifter        kr            9    kr             9
Kursusudgifter        kr          -      kr             1
Porto og gebyrer        kr            6    kr             7
Generalforsamling        kr            3    kr             2
Mødeudgifter        kr            8    kr             2
Repræsentation        kr            5    kr             5
Kørselsudgifter        kr            2    kr           -  
Småinventar, administration      kr            5    kr             5
Tab på debitorer        kr          -      kr             1
Diverse indtægter      kr          -      kr           (3)
               
Andre eksterne omkostninger i alt    kr        253 106%  kr          238
               
Driftsresultat        kr         (20)    kr           62
               
Finansielle indtægter      kr          20    kr           17
Finansielle omkostninger      kr          -      kr          (79)
               
ÅRETS RESULTAT      kr          -      kr           -  

 

 


 

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top