Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Generalforsamlingen august 2020 ]
  

Ledelsesberetning

Det vigtigste for bestyrelsen er altid at kunne levere vand (høj driftsstabilitet), og at vandet har en god kvalitet. Vandkvaliteten er fin. Alle vore analyser viser vi overholder kravværdierne. Vores driftsstabiliteten har været næsten 100% i 2019. Vi havde nogle timer en sen aften i juli måned, hvor vi måtte afbryde hele vandforsyningen pga. servicearbejde på vandværket. Og så de sædvanlige situationer hvor vi må afbryde for mindre områder pga. ledningsbrud. Vi forsøger altid at annoncere sådanne tiltag via Facebook – hvis det er muligt.

Selve vandværket har igen været godt kørende i 2019 uden driftsstop. Vi har i ultimo 2018 og primo 2019 udskiftet vores styrings- og overvågningssystemer, idet det gamle system var 14 år gammelt. Leverandøren fandtes ikke mere, og der kunne ikke skaffes reservedele. Bestyrelsen besluttede derfor at udskifte eltavle, styringssystem og en række el-komponenter, således at driftsstabiliteten fortsat kan være høj nu og i fremtiden. Nu hvor det nye system har været i drift i 13-14 måneder, må vi sige vi er rigtigt godt tilfreds med systemet og den nye leverandør.

Bestyrelsen har afholdt en række bestyrelsesmøder, og vi har løbende diskuteret kortvarige og langvarige investeringer vi kigger ind i. Uanset hvad, må vi løbende prioritere opgaverne, idet vi ikke har midler til at igangsætte alle ønskede projekter på samme tid.

Vi er stadig godt tilfreds med de nye fjernaflæste forbrugsmålere. Alle har nu fået installeret den nye elektroniske Kamstrup måler. Vi har stor succes med den løbende overvågning og kontrolmulighederne. Nis Hansen har fået til opgave at aflæse målerne månedligt, og resultaterne har kommet flere af vore andelshavere til gode, når vi konstaterer brud i boligen, som umuligt var dukket frem, uden de nye målere. De sidste nye muligheder der nu kommer er at vandmålerne også kan lytte på ledningerne og høre om der er lækage – en spændende fremtid vi kigger ind i.

Ledningsnettet skal løbende vedligeholdes. Antal af lækager i 2019 var rekordlav, men det giver os plads til at foretage løbende udskiftninger af gamle ledninger. Vi har i 2019 skiftet 80 meter gammel jernledning på Sundgade, og bestyrelsen har en forventning om at denne udskiftning kan fortsætte i 2020. Ledningstabet er ikke mere så højt, og vi nærmer os et acceptabelt niveau. Målet er at komme under de 10% tab, så vi undgår at betale afgift til Skat.

Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende. De planlagte budgetter er pænt overholdt og vi har haft en rimelig opsparing til de fremtidige investeringer vi planlægger.

  

                 
Nettoomsætning:       Budget 2020   2019
                 
Salg af vand          kr        440    kr          446
Målerleje          kr        124    kr          124
Faste afgifter          kr        680    kr          694
Andre indtægter          kr          -      kr           -  
Gebyropkrævninger        kr          10    kr           15
Årets under/over-dækning        kr       (150)    kr        (219)
                 
Netteomsætning i alt        kr     1.104 104%  kr       1.060
                 
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:        
                 
Reparation og vedligehold, VV      kr        100    kr           94
Reparation og vedligehold, Stophaner      kr        100    kr           86
Reparation og vedligeholdelse, Brud mv.    kr        180    kr           32
Løn vedr. reparation og vedligehold      kr          10    kr           -  
Elektricitet          kr          40    kr           36
Målekontrol/udskiftning        kr            4    kr             2
Lækagesporring          kr          25    kr           -  
Afskrivning på bygninger m.m.      kr          12    kr           12
Afskrivning på ledningsnet og installationer    kr        330    kr          586
Vandanalyser          kr          30    kr           25
Afgift af ledningstab        kr          -      kr           12
Løn til bestyrer og medhjælp      kr          42    kr           42
Ledningsregistrering        kr          10    kr           -  
Værktøj og Benzin m.v.        kr            1    kr             1
                 
Driftsudgifter i alt        kr        884 95%  kr          928
                 
Dækningsbidrag          kr        220 167%  kr          132
                 
Andre driftsindtægter (Salg af måleraflæsn.)  

 kr          30

   kr           30
                 
Andre eksterne omkostninger:          
                 
Løn til formand og kontorpersonale      kr          91    kr           91
Bestyrelseshonorar        kr          24    
Regulering af feriepengehensættelse      kr          -      kr           -  
Kontorhold          kr          10    kr             5
Telefon og Internet        kr          12    kr           12
Revision            kr          20    kr           20
Kontorleje          kr          24    kr           24
Forsikringer          kr            8    kr             8
Kontingenter og abonnementer      kr          47    kr           47
P.B.S. udgifter          kr            9    kr             9
Kursusudgifter          kr          -      kr             1
Porto og gebyrer          kr            8    kr             8
Generalforsamling          kr            3    kr             2
Mødeudgifter          kr            8    kr             7
Repræsentation          kr            4    kr             4
Kørselsudgifter          kr            2    kr           -  
Småinventar, administration        kr            5    kr             3
Tab på debitorer          kr          -      kr             2
Diverse udgifter          kr          -      kr           (1)
                 
Andre eksterne omkostninger i alt      kr        275 114%  kr          242
                 
Driftsresultat          kr         (25)    kr          (80)
                 
Finansielle indtægter        kr          25    kr           82
Finansielle omkostninger        kr          -      kr           (2)
                 
ÅRETS RESULTAT        kr          -      kr           -  

 

 


 

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top