Kontaktpersoner
 
  Takstblad/priser
 
  Statistik
 
  Flyttemeddelelse
 
  Vandkvalitet
 
  Køb af Display
 
  Målerudskiftning
 
  Historier - fra os..
 
  Principtegning
 
  Vandspareråd
 
  Vedtægter
 
  Ledningsregistrering
 

 

 
[ Generalforsamlingen august 2021 ]
  

Ledelsesberetning

Det vigtigste for bestyrelsen er altid at kunne levere vand (høj driftsstabilitet), og at vandet har en god kvalitet. Vandkvaliteten er fin. Alle vore analyser viser vi overholder alle kravværdierne. Vores driftsstabiliteten har også været 100% i 2020. Vandværket har kørt alle dage og alle timer i 2020. Vi har de sædvanlige situationer hvor vi må afbryde for mindre områder pga. ledningsbrud. Vi forsøger altid at annoncere sådanne tiltag via Facebook – hvis det er muligt. Så bestyrelsen mener vores vigtigste mål er opfyldt – vi levere god kvalitet og vi leverer altid vand.

Som alle andre virksomheder og organisationer har vandværket også været ramt af Corona-situationen i 2020. Den planlagte generalforsamling i marts måned måtte vi udsætte på ubestemt tid, og bestyrelsesmøder blev også udsat til efter sommerferien.

Heldigvis blev der ”lidt luft” i restriktionerne, så vi fik gennemført vores generalforsamling d. 19. august 2020. På generalforsamling tog vi afsked med Henry Godt som bestyrelsesmedlem. Henry har været i bestyrelsen siden 1989. Som afløser for Henry, og for Bjarke som stoppede før tid i 2019, blev valgt Erik Lydiksen og Finn Dreier.

Bestyrelsen har afholdt 2 bestyrelsesmøder i 2020, og vi har løbende diskuteret kortvarige og langvarige investeringer vi kigger ind i. Uanset hvad, må vi løbende prioritere opgaverne, idet vi ikke har midler til at igangsætte alle ønskede projekter på samme tid. Vi har dog prioriteret at få installeret yderligere 2 målere i ledningsnettet, til brug for lækageopsporing.

Vi er stadig godt tilfreds med de nye fjernaflæste forbrugsmålere. Alle har nu fået installeret den nye elektroniske Kamstrup måler. Vi har stor succes med den løbende overvågning og kontrolmulighederne. Nis Hansen har fået til opgave at aflæse målerne månedligt, og resultaterne har kommet flere af vore andelshavere til gode, når vi konstaterer brud i boligen, som umuligt var dukket frem, uden de nye målere. Målersystemet giver os nu også mulighed for løbende at samle alle forbrug pr. by-område (vi kalder det sektioner) og dermed har vi hurtigt et overblik over hvor der er lækager vi bør prioritere.

Som noget nyt tilbyder vandværket at forbrugerne kan købe et display som elektronisk kan overvåge vandforbruget hos den enkelte forbruger. Bestyrelsen håber på at specielt sommerhusejerne har lyst til at investere i sådanne display, men ellers er det altid positivt når vore medlemmer holder øje med deres vandforbrug.

Ledningsnettet skal løbende vedligeholdes. Antal af lækager i 2020 var rekordlav, men det giver os plads til at foretage løbende udskiftninger af gamle ledninger. Vi startede i slutningen af 2020 et større arbejde på Sundgade (fra Fjordvej-indkørslen til DGS). Et arbejde der afsluttes i Q1-2021 som betyder at vi kan undvære over 300 meter gammel jern-ledning som har været i jorden siden vandværket blev etableret.

Det økonomiske resultat er meget tilfredsstillende. De planlagte budgetter er pænt overholdt og vi har haft en rimelig opsparing til de fremtidige investeringer vi planlægger. Vi kan også observere at der er kommet godt gang i de sidste udstykninger på Island, og måske kommer der yderligere udstykninger på Grønlandsområdet – alt i alt positive tendenser for Egernsund by og også Egernsund Vandværk.

  

Nettoomsætning:   Budget 2021 2020
           
Salg af vand      kr        450  kr          461
Målerleje      kr        122  kr          122
Faste afgifter      kr        680  kr          683
Andre indtægter      kr          -    kr           29
Gebyropkrævninger    kr          10  kr           21
Årets under/over-dækning    kr       (150)  kr        (392)
           
Netteomsætning i alt    kr     1.112  kr          924
           
Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer:    
           
Reparation og vedligehold, VV  kr        100  kr           42
Reparation og vedligehold, Stophaner  kr        100  kr           83
Reparation og vedligeholdelse, Brud mv.  kr        180  kr          119
Løn vedr. reparation og vedligehold  kr          -    kr           -  
Elektricitet      kr          40  kr           39
Målekontrol/udskiftning    kr            4  kr             2
Lækagesporring      kr          20  kr             6
Afskrivning på bygninger m.m.  kr          12  kr           12
Afskrivning på ledningsnet og installationer  kr        330  kr          321
Vandanalyser      kr          20  kr           17
Afgift af ledningstab    kr          -    kr           16
Løn til bestyrer og medhjælp  kr          42  kr           42
Ledningsregistrering    kr          10  kr             1
Værktøj og Benzin m.v.    kr            1  kr           11
           
Driftsudgifter i alt    kr        859  kr          711
           
Dækningsbidrag      kr        253  kr          213
           
Andre driftsindtægter (Salg af måleraflæsn.)  kr          30  kr           31
           
Andre eksterne omkostninger:    
           
Løn til formand og kontorpersonale  kr          91  kr           91
Bestyrelseshonorar    kr          30  kr           18
Regulering af feriepengehensættelse  kr          -    kr             6
Kontorhold      kr            8  kr             8
Telefon og Internet    kr          11  kr           11
Revision        kr          20  kr           20
Kontorleje      kr          24  kr           24
Forsikringer      kr            8  kr             8
Kontingenter og abonnementer  kr          16  kr           49
IT Driftsudgifter      kr          58  kr           -  
P.B.S. udgifter      kr            9  kr             9
Kursusudgifter      kr          -    kr           -  
Porto og gebyrer      kr            6  kr             6
Generalforsamling      kr            3  kr             3
Mødeudgifter      kr            8  kr             5
Repræsentation      kr            4  kr             1
Kørselsudgifter      kr            2  kr           -  
Småinventar, administration    kr            5  kr             3
Tab på debitorer      kr          -    kr             2
Diverse udgifter      kr          -    kr           -  
           
Andre eksterne omkostninger i alt  kr        303  kr          264
           
Driftsresultat      kr         (20)  kr          (20)
           
Finansielle indtægter    kr          20  kr           22
Finansielle omkostninger    kr          -    kr           (2)
           
ÅRETS RESULTAT    kr          -    kr           -  

 

 


 

 

   EGERNSUND VANDVÆRK a.m.b.a. © 2014
Egernsund Vandværk, c/o Bjarne Bohsen, Kystvej 6a, 6320 Egernsund
  
Home | Top